VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Javeza Promotion s.r.o., IČO: 08029661, se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, zapsané u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. C 111524 a sjednané podle § 1751 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, ke Smlouvě o inzerci uzavřené podle § 1746 odst. 2 zák. č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Článek 1 – Postup při uzavření Smlouvy

 1. Společnost Javeza Promotion s.r.o., IČO: 08029661, se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, zapsaná u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. C 111524 (dále jen „Provozovatel“), jako podnikatel zastoupena svým pověřeným zástupcem podle § 430 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „zástupce“) a zákazník, uzavírají Smlouvu o inzerci (dále jen „Smlouva”) v produktech a souvisejících službách nabízených provozovatelem (dále jen „produkty“), v rozsahu a za podmínek uvedených ve Smlouvě a těchto Všeobecných obchodních podmínkách (dále jen “VOP”). Smlouvou projevují provozovatel a zákazník vůli zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem Smlouvy.
 2. Smlouva je uzavírána v písemné formě, prostřednictvím telefonu nebo webového formuláře. Smlouva je platně uzavřena, jakmile došlo k dohodě o jejích podstatných náležitostech a strany si ujednaly písemně, prostřednictvím telefonu nebo webového formuláře její obsah. Při uzavírání Smlouvy prostřednictvím telefonu sdělí provozovatel zákazníkovi základní údaje o sobě, identifikaci zákazníka a účel hovoru, následně je smlouva uzavřena prostřednictvím zaznamenaného hlasového souhlasu. Provozovatel dale sdělí zákazníkovi – podnikateli – jeho identifikační údaje, včetně identifikačního čísla, pod kterým je zapsán do obchodního či živnostenského rejstříku, případně jeho daňové identifikační číslo (DIČ), pokud je podnikatel plátcem daně z přidané hodnoty (DPH). Zákazník – podnikatel tyto identifikační údaje provozovateli potvrdí, popřípadě opraví tak, že uvede své aktuální, úplné a pravdivé identifikační údaje. Jedná-li za podnikatele pověřená osoba, pověřená při provozu obchodního závodu určitou činností, uvede tato osoba své jméno a příjmení a své oprávnění k jednání.
 3. Smlouva včetně Všeobecných obchodních podmínek, které jsou její nedílnou součástí, představuje smlouvu mezi provozovatelem a zákazníkem a v celém rozsahu nahrazuje jakákoliv jiná předchozí ústní, písemná či jiná ujednání a zadání, týkající se zveřejnění inzerce zákazníka v příslušném produktu provozovatele. Za písemnou formu se považuje rovněž elektronická forma – e-mail. V případě, že smlouva mezi provozovatelem a zákazníkem je ujednána v ústní formě prostřednictvím telefonu, provozovatel následně zašle zákazníkovi písemné potvrzení o uzavření smlouvy.
 4. Veškeré dodatky a změny týkající se uzavřené Smlouvy musí být sjednány na základě výslovné dohody smluvních stran ve formě, kterou byla uzavřena Smlouva. V případě, že se jednalo o ústní smlouvu uzavřenou prostřednictvím telefonu, musí být dodatky a změny sjednány toliko v písemné formě. Za písemnou formu se v tomto případě nepovažuje elektronická forma, tj. e-mail.

Článek 2 – Předmět smlouvy a účel produktů a služeb

 1. Předmětem smlouvy je závazek provozovatele zveřejnit název nebo obchodní firmu zákazníka v příslušném produktu a poskytnout mu související služby za podmínek a za cenu dohodnutou ve Smlouvě a současně závazek zákazníka za sjednané zveřejnění a související služby uhradit cenu dle Smlouvy nebo těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 2. Účel produktu a služeb je poskytování garantované prezentace zákazníka na katalogu firem www.registrfirmy.cz.

Článek 3 – Doba trvání smlouvy

 1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou v délce trvání jeden kalendářní rok s automatickým prodlužováním doby trvání smlouvy o další kalendářní rok, pokud jedna ze smluvních stran nedoručí nejméně 30 dnů před uplynutím sjednané doby druhé smluvní straně výpověď smlouvy. Zákazník je povinen případnou výpověď smlouvy zaslat písemně, a to dopisem adresovaným na adresu sídla provozovatele.
 2. Spuštění produktu/služby bude provedeno do 14 dní ode dne zaplacení celé sjednané ceny zákazníkem. Provozovatel si vyhrazuje právo odložit sjednané datum spuštění nového produktu, pokud ze strany zákazníka nebude zaplacena sjednaná cena produktu, a to o dobu prodlení zákazníka se zaplacením sjednané ceny produktu.
 3. Provozovatel nabízí elektronické produkty v různém rozsahu a různých cenových hladinách. Zákazník má, za podmínek stanovených těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, možnost přechodu na vyšší rozsah elektronických produktů (a tedy i na vyšší cenovou hladinu).
 4. Pokud dojde v průběhu trvání smluvního období produktu z nižší cenové hladiny k přechodu na produkt vyšší cenové hladiny, může být cena tohoto nově sjednaného produktu ponížena o cenu zaplacenou za puvodní produkt na zbytek původně sjednaného smluvního období.
 5. Smluvní období nově sjednaného produktu ve vyšší cenové hladině se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami a počíná běžet datem spuštění nového produktu.

Článek 4 – Podoba inzerce

 1. Elektronickým produktem se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí poskytnutí prostoru pro uveřejnění údajů sloužících pro vyhledání kontaktních údajů zákazníka a/nebo zveřejnění inzerce v podobě textu či obrazu dostupné pouze v elektronické formě prostřednictvím veřejných elektronických sítí na dobu 12 kalendářních měsíců, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak. Elektronický produkt může zahrnovat formu dostupnou jedním nebo více způsoby elektronické komunikace, a to zejména na internetových serverech provozovaných provozovatelem (dále jen „reklamní plocha“), či stanoví-li tak Smlouva.
 2. Provozovatel poskytuje zákazníkům reklamní plochu pro zveřejnění inzerce určenou dle uzavřené Smlouvy se zákazníkem v elektronické formě dostupné určeným způsobem (zejména prezentací na internetu) a prezentované dohodnutým způsobem.
 3. Provozovatel je oprávněn po dobu platnosti Smlouvy prověřovat správnost, úplnost a aktuálnost předaných kontaktů a jiných údajů zákazníkem provozovateli. Zákazník se dále zavazuje písemně informovat provozovatele bez zbytečného odkladu o jakékoliv změně kontaktů či dalších údajů předaných provozovateli v rámci smluvního vztahu. V případě, že provozovatel požádá zákazníka o dodání podkladů k vytvoření inzerce, zavazuje se mu tyto podklady zákazník dodat nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy bude zákazník o dodání podkladů provozovatelem požádán. V případě, že se zákazník ocitne v prodlení s dodáním podkladů pro inzerci vyžádaných provozovatelem, má provozovatel právo odstoupit od této smlouvy a zákazník se zavazuje uhradit provozovateli smluvní pokutu ve výši ceny sjednaného produktu.
 4. Inzerce zákazníka je zpravidla uveřejněna v rubrice (kategorii sdružující podnikatele a právnické osoby podle předmětu jejich činnosti) sjednané ve Smlouvě. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit názvy rubrik v jednotlivých produktech, nové rubriky zřizovat a stávající rušit.
 5. V případě, kdy zařazení inzerce je sjednáno do rubriky, jejíž obsah se neshoduje s předmětem činnosti zákazníka, má provozovatel právo zveřejnit inzerci v rubrice, jejíž obsah nejblíže odpovídá předmětu činnosti zákazníka. Pokud je ve smlouvě sjednáno zveřejnění inzerce v rubrice, která nebude v příslušném produktu uvedena nebo není vůbec sjednáno, provozovatel si vyhrazuje právo zveřejnit inzerci v rubrice, která je obsahově nejbližší předmětu činnosti zákazníka.
 6. Provozovatel nemůže zákazníkovi zaručit, na které pozici ve výsledku hledání na serveru, případně na partnerském serveru bude jeho inzerce umístěna. Toto ustanovení se nevztahuje na inzerci, která je dle specifikací uzavřena na konkrétní umístění. Provozovatel není povinen zákazníka informovat o tom, jaká inzerce (obsah, inzerující firma atd.) bude zveřejněna na téže stránce výsledku hledání jako jeho inzerce.

Článek 5 – Odstoupení od smlouvy a předčasné ukončení trvání smlouvy

 1. Provozovatel může od smlouvy kdykoli okamžitě odstoupit jestliže je zákazník v prodlení s úhradou ceny za již poskytnuté produkty nebo služby nebo sjednané produkty a služby na základě jiné Smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a zákazníkem.
 2. Při odstoupeni provozovatele od smlouvy z výše uvedeného důvodů se zákazník zavazuje uhradit provozovateli smluvní pokutu ve výši ceny sjednaného produktu. Tímto není dotčen nárok provozovatele na náhradu vzniklé škody v celé rozsahu.
 3. Zákazník je oprávněn písemně předčasně ukončit trvání již uzavřené smlouvy v případě, že doručí prokazatelně písemně na e-mailovou adresu provozovatele: info@registrfirmy.cz návrh na okamžité ukončení trvání smlouvy s uvedenyím podstatných důvodů nebo bez důvodu a současně uhradí provozovateli celou sjednanou cenu služby či produktů ve výši sjednané ve Smlouvě. Smlouva je ukončena za pouze předpokladu, že zákazník uhradí provozovateli celou sjednanou cenu služby a současně provozovatel zákazníkovi udělí písemný souhlas s ukončením trvání uzavřené Smlouvy.

Článek 6 – Platební podmínky

 1. Zákazník se zavazuje uhradit provozovateli cenu stanovenou ve Smlouvě včetně příslušné daně z přidané hodnoty. Cena za poskytnuté produkty a služby je splatná po uzavření Smlouvy, a to do 7 kalendářních dnů na bankovní účet provozovatele uvedený v zálohové faktuře.
 2. Provozovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Pokud se změní sazba daně z přidané hodnoty v období mezi uzavřením Smlouvy a vyúčtováním ceny za zveřejnění inzerce, zákazník bere na vědomí a souhlasí, že provozovatel je oprávněn jednostranně upravit cenu dle platné výše sazby daně z přidané hodnoty.
 3. Zákazník udělil uzavřením smlouvy provozovateli souhlas k zasílání faktur a daňových dokladu v elektronické podobě elektronickou cestou ve smyslu ustanovení § 26 odst. 3 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Elektronicky vyhotovené faktury a daňové doklady jsou smluvními stranami považovány za plnohodnotné.
 4. Pokud je zákazník v prodlení s platbou, zavazuje se provozovateli uhradit náklady spojené s vymáháním dlužné částky.
 5. Má-li zákazník vuči provozovateli závazky v dříve splatných produktech nebo službách podle jiných smluv, muže úhradu podle poslední uzavřené Smlouvy provozovatel započítat na úhradu těchto dříve splatných závazků.
 6. Ke zdanitelnému plnění dojde okamžikem zveřejnění inzerce na internetových stránkách či serverech provozovaných provozovatelem.

Článek 7 – Doručování

 1. Za písemné právní jednání se považují právní jednání učiněná písemně, elektronickou poštou či datovou schránkou. Provozovatel doručuje písemnosti na adresu zákazníka, naposledy oznámenou provozovateli poštou, datovou schránkou, elektronickou poštou a/nebo osobně.
 2. Při uzavírání Smlouvy se provozovatel a zákazník dohodli, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb se považuje za doručenou třetí den po jejím odeslání. Za doručenou se považuje také písemnost, která byla uložena v místně příslušné provozovně držitele poštovní licence a nebyla zákazníkem vyzvednuta ve lhutě sedmi (7) kalendářních dnů ode dne jejího uložení. Doručení je účinné i tehdy, když se zákazník na zasílací adrese, kterou uvedl ve smlouvě, nezdržuje. To však neplatí, pokud provozovatel písemnost doručoval na doručovací adresu, o které zákazník provozovateli písemně oznámil, že není aktuální. Odepře-li zákazník písemnost přijmout, považuje se písemnou za doručenou dnem, kdy její přijetí bylo odepřeno.
 3. Osobní převzetí zásilky předpokládá potvrzení zákazníka o převzetí s uvedením data, jména, příjmení, případně firmy a jeho pracovní pozice, s jeho vlastnoručním podpisem.
 4. Jedinou platnou doručovací adresou pro veškerou písemnou korespondenci s provozovatelem prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je Javeza group s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno. Na písemnosti zaslané na jinou adresu nebude brán zřetel.

Článek 8 – Reklamace a povinnost z vadného plnění

 1. Reklamace je právní jednání zákazníka, při kterém uplatňuje své nároky z vadně vyúčtované ceny nebo z vadně poskytnutých služeb.
 2. Zákazník je povinen plnění, které má vady, vyskytnuvší se první den sjednané doby poskytnutí reklamní plochy, písemně uplatnit u provozovatele ve lhůtě 30 dnů od prvého dne sjednané doby poskytnutí reklamní plochy (uveřejnění). V případě, že dojde k pozdějším změnám inzerce v poskytnuté reklamní ploše, je zákazník vady této inzerce povinen písemně uplatnit u provozovatele ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění změn inzerce v poskytnuté reklamní ploše. Pokud zákazník uplatní vady včas, má nárok požadovat prodloužení inzerce o dobu, po kterou bylo plnění vadné. Neuplatní-li zákazník vady v souladu s tímto článkem, jeho nárok zaniká.
 3. Podání reklamace nemá odkladný účinek na závazek Zákazníka uhradit sjednanou cenu provozovateli.
 4. Provozovatel vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu v nejkratších možných lhůtách odpovídajících složitosti, technické a administrativní náročnosti uplatněné reklamace, nejpozději do 30 dní ode dne jejího doručení.

Článek 9 – Odpovědnost za škodu, smluvní pokuta

 1. Provozovatel odpovídá zákazníkovi za škodu, která mu vznikla porušením povinností ze strany provozovatele v rozsahu stanoveném následujícími ustanoveními, pokud provozovatel neprokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími zcela nebo zčásti jeho odpovědnost.
 2. Smluvní strany se před uzavřením Smlouvy dohodly, že úhrnná předvídatelná škoda, která by mohla vzniknout jako následek porušení povinností provozovatele, může činit maximálně částku odpovídající částce sjednané za produkt, u kterého došlo k porušení stanovené povinnosti.
 3. V případě, že zákazník neoznámí provozovateli písemně vady inzerce ve lhůtě, ve které je oprávněn uplatnit vady podle článku 8, odst. 2 těchto Všeobecných obchodních podmínek, má se za to, že nesplnil svou zákonnou povinnost a provozovatel není povinen zákazníkovi nahradit škodu, která vznikla v souvislosti s tímto nesplněním povinnosti, a to zejména škodu vzniklou do doby splnění povinnosti informovat o vzniku nebo možnosti vzniku škodné události.
 4. Zákazník odpovídá za újmu způsobenou provozovateli v případě porušení povinností obsažených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách v rozsahu § 2913 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 5. V případě prodlení zákazníka s úhradou ceny za zveřejnění inzerce je provozovatel oprávněn účtovat zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení a zákazník se ji zavazuje zaplatit. V případě prodlení zákazníka s úhradou ceny za zveřejnění inzerce je provozovatel oprávněn účtovat zákazníkovi náhradu nákladů provozovatele spojených s vymáháním dlužné částky a zákazník se ji zavazuje zaplatit. Smluvní pokutu a náhradu nákladů spojených s vymáháním se zákazník zavazuje provozovateli uhradit do 7 dnů od doručení výzvy k úhradě.
 6. Zákazník má povinnost informovat provozovatele o všech změnách svých zveřejňovaných údajů týkajících se poskytovaného produktu a související služby. V případě, že zákazník poruší tuto povinnost, provozovatel neodpovídá za vady či škodu zpusobenou zákazníkovi v důsledku uveřejnění kontaktů a dalších údajů o zákazníkovi v jakémkoliv produktu (včetně bezplatného záznamu), jež zákazník prokazatelně poskytl provozovateli jako poslední platné.

Článek 10 – Souhlas se zpracováním a uveřejněním údajů, změna údajů

 1. Zákazník poskytuje souhlas s uveřejněním svých osobních či identifikačních údajů (osobní a identifikační údaje dále společně jen „údaje“) v produktech a službách nabízených provozovatelem včetně šíření obsahu produktů a služeb provozovatele na internetu a v partnerských distribučních sítích a dále s využitím těchto údajů pro marketingové účely, zasílání obchodních sdělení a anketní průzkum.
 2. Osobní a identifikační údaje zákazníka jsou zpracovávány elektronicky. Zákazník byl seznámen rovněž s informacemi a svými právy v rozsahu dle § 11 zákona č. 101/2000 Sb., tedy zejména s tím, že poskytnutí jeho souhlasu je dobrovolné, že má v souladu se zákonem právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu. Bezplatné změny a aktualizace osobních a identifikačních údajů v pruběhu trvání i po skončení Smlouvy lze provádět e- mailem na adrese info@registrfirmy.cz .
 3. Zákazník je oprávněn kdykoliv souhlas se zpracováním či uveřejňováním osobních údajů podle tohoto článku Všeobecných obchodních podmínek doporučeným dopisem adresovaným provozovateli odvolat. Má-li odvolání za následek snížení nebo znemožnění rozsahu plnění ze strany provozovatele, nemá zákazník nárok na žádnou kompenzaci a je povinen uhradit sjednané služby v plné výši dle Smlouvy.
 4. Při uzavření Smlouvy se zákazník mohl vyjádřit, zda si nepřeje být kontaktován za účelem marketingu.
 5. Zákazník podpisem Smlouvy vyjádřil svůj souhlas s tím, že uveřejnění v produktech a prostřednictvím služeb nabízených provozovatelem umožňuje vyhledání jeho identifikačních, kontaktních a jiných údajů poskytnutých provozovateli na základě Smlouvy dle jakéhokoli zadaného vstupního údaje (dostateně určujícího pro vyhledání kontaktů).
 6. Souhlasy a závazky zákazníka podle tohoto článku Všeobecných obchodních podmínek zůstávají v platnosti i po skončení platnosti smlouvy mezi provozovatelem a zákazníkem.


 

Článek 11. Cena produktů a služeb inzerce, druhy zápisů

Zápisy

Název zápisu Top základ Top premium
Zboží/cena 4.990,- Kč 7.990,- Kč
Popis činnosti (znaky) neomezeně neomezeně
Výrobky a služby (znaky) 20 neomezeně
Obory činnosti (počet) 1 neomezeně
Reference
Členství
Link na produkt 1 3
Obrázky
Logo ano ano
Pozastavení prezentace 1 měsíc 3 měsíce
Překlad AJ/NJ x x

 

Článek 12 – Závěrečná ustanovení

 1. Provozovatel je oprávněn postoupit svá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu/osoby. O takovém postoupení bude provozovatel zákazníka písemně informovat.
 2. Provozovatel a zákazník se dohodli, že všechny spory vznikající ze Smlouvy a Všeobecných obchodních podmínek a v souvislosti s nimi, budou řešeny pokud možno nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny u Městského soudu v Brně.
 3. Smlouva a tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit tyto Všeobecné obchodní podmínky.
 4. Znění Všeobecných obchodních podmínek, je k dispozici v sídle společnosti provozovatele nebo na webové stránce www.registrfirmy.cz, vždy ve verzi k datu jejich platnosti a účinnosti.
 5. V případě, že některá část těchto Všeobecných obchodních podmínek či Smlouvy bude považována za neplatnou, neúčinnou nebo v rozporu s platným právním řádem, ostatní ustanovení zůstávají i nadále v platnosti.
 6. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 23.3.2019.